Ochranowske hesło tuteho lěta:

Bóh praji: Ja chcu wam nowu wutrobu a noweho ducha do was dać.

Hez 36,26

Hrono měsaca:

Přez wutrobnu smilnosć našeho Boha wopyta nas schadźace swětło z wysokosće, zo by so zjewiło tym, kiž sedźa póćmje a w sćinje smjerće, zo by našej noze wjedło na šćežku měra. (Lk 1,78‒79)


Ochranowske hesło za wutoru, 12. decembra/hodownika 2017, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Mój jazyk njech spěwa wo twojim słowje, přetož wšitke twoje kaznje su prawe.

Ps 119,172

Dajće Chrystusowemu słowu bohaće we was bydlić: Rozwučujće a napominajće so sami we wšej mudrosći, z psalmami a z chwalbnymi a duchownymi kěrlušemi spěwajće Knjezej dźakowni w swojich wutrobach.

Kol 3,16

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Jez 26,7‒12(13‒15) + Sach 6,1‒8